REGULAMIN KONKURSU

POMORSKI BIZNESPLAN 2016”

1. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs „POMORSKI BIZNESPLAN 2016”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest z inicjatywy Prezesa NORDA – Regionalnej Izby Przedsiębiorców, zwanego dalej Organizatorem, przy współpracy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

2. Konkurs dotyczy wyłonienia najlepszych pomysłów zwanych dalej Projektami związanych z założeniem nowego przedsiębiorstwa (firmy) na terenie powiatów: puckiego, lub wejherowskiego.

3. Partnerami konkursu są miasta i gminy mieszczące się na terenie powiatu puckiego i wejherowskiego.

4. Patronat nad konkursem sprawują: Starosta powiatu puckiego oraz Starosta powiatu wejherowskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

5. Priorytetowym celem konkursu jest intensyfikacja rozwoju przedsiębiorczości w miejscu przeprowadzenia Konkursu.

2. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie powiatu puckiego i wejherowskiego.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, działające indywidualnie lub w grupie, zamieszkałe na terenie powiatu puckiego i/lub wejherowskiego.

2. Za Uczestnika Konkursu uznaje się osobę, bądź grupę osób, która/które dostarczy do dnia 21 października 2016r. prawidłowo wypełniony Arkusz informacyjny uczestnika Konkursu „POMORSKI BIZNESPLAN 2016” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Regulamin Konkursu, oraz załącznik, o których mowa powyżej umieszczone są na stronie internetowej Organizatora https://www.norda-biznes.info/.

3. Dostarczenie Arkusza można dokonać jedną z niżej wymienionych metod:

 1. drogą elektroniczną na adres: PB2016@norda-biznes.info,

 2. osobiście do siedziby Organizatora znajdującej się w Wejherowie przy ul. 12 Marca 238/5,

 3. przesyłką poleconą wysłaną na adres Organizatora: „Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA”, ul. 12 Marca 238/5, 84-200 Wejherowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: „POMORSKI BIZNESPLAN 2016”. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

  4. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jeden Projekt.

  5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

  4. KAPITUŁA KONKURSU I KRYTERIA OCENY

  1. Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, zwaną dalej Kapitułą, która jest odpowiedzialna za ocenę otrzymanych Projektów na poszczególnych etapach Konkursu.

  2. Ocena otrzymanych Projektów, co do ich powodzenia lub niepowodzenia na poszczególnych etapach Konkursu, należy wyłącznie do Kapituły i jest wiążąca dla wszystkich Uczestników. Ocena Kapituły jest oceną ostateczną i nie przysługują od niej żadne środki odwoławcze.

  5. ETAPY KONKURSU, TERMINY ZGŁOSZEŃ ORAZ CZAS TRWANIA

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach.

Pierwszy etap Konkursu

1. Pierwszy etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 05 września 2016 roku do 21 października 2016 roku.

2. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi Arkusz Informacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu) zawierający oświadczenie o przyjęciu i akceptacji treści regulaminu wraz z tytułem swojego Projektu na biznes w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października_2016 roku.

UWAGA! W przypadku zgłoszenia do Konkursu koncepcji realizowanej przez grupę Uczestników, każda osoba wchodząca w skład grupy zobowiązana jest osobno wypełnić i dostarczyć podpisany Arkusz informacyjny Uczestnika Konkursu „POMORSKI BIZNESPLAN 2016” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w terminie do dnia 26 października 2016 roku.

Drugi etap Konkursu

1. Drugi etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 27 października 2016 roku do 26 listopada 2016 roku.

2. W etapie drugim Konkursu wezmą udział wyłącznie Uczestnicy wyłonieni w etapie pierwszym Konkursu.

3. Drugi etap Konkursu polega na przygotowaniu i dostarczeniu Organizatorowi gotowych biznesplanów, zwanych dalej Biznesplanami, przygotowanymi dla Projektów zgłoszonych w pierwszym etapie Konkursu.

4. Etap drugi konkursu rozpocznie bezpłatne szkolenie zorganizowane przez Organizatora w tematyce związanej z profesjonalnym przygotowaniem Biznesplanu. Szkolenie będzie prowadzone przez osoby z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, doradcami biznesowymi, ekonomistami oraz przedstawicielami instytucji naukowych. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Organizatora tj. w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 238/5 lub w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7. Udział w szkoleniu jest dobrowolny.

5. Gotowy Biznesplan dostarczony Organizatorowi powinien zawierać:

  1. podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa (nazwa przedsiębiorstwa, forma prowadzonej działalności, zakres działalności, lokalizacja przedsiębiorstwa, dane dotyczące właściciela/właścicieli przedsiębiorstwa tj. wyksztalcenie, kwalifikacje, doświadczenie),

  2. krótki opis planowanego przedsięwzięcia (opis produktu/usługi, określenie odbiorców, partnerów),

  3. analiza konkurencji,

  4. wskazanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz jego szans i zagrożeń,

  5. analiza finansowa przedsiębiorstwa dla jego rocznego okresu funkcjonowania.

UWAGA! Ujęcie w Biznesplanie wszystkich powyższych elementów daje większą szansę na pozytywną ocenę formalną i merytoryczną Projektu.

6. Uczestnik etapu drugiego zobowiązany jest dostarczyć Biznesplan w wersji papierowej do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2016 r. W przypadku wysyłki gotowego Biznesplanu za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego tj. nie późniejsza niż 26 listopada 2016 r.

7. Po terminie dostarczenia Biznesplanów Kapituła dokona ich formalnej oceny oraz zdecyduje o dalszym uczestnictwie w Konkursie. Laureaci etapu drugiego Konkursu przejdą do etapu trzeciego tj. ostatniego etapu Konkursu.

8. Wyniki drugiego etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku.


Trzeci etap Konkursu

1. Trzeci etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 01 grudnia 2016 roku do 07 grudnia 2016 roku.

2. W dniu 07 grudnia 2016 roku Kapituła Konkursu spotka się z Uczestnikami zakwalifikowanymi w etapie drugim Konkursu.

3. Ogłoszenie ostatecznych wyników Konkursu nastąpi w dniu 08 grudnia 2016 roku podczas gali finałowej.

4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

6. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

1. Organizator i jego pracownicy oraz członkowie Kapituły są zobowiązani do złożenia co najmniej ustnego oświadczenia o zachowaniu poufności informacji dotyczących Projektów, zwanych dalej Informacjami Poufnymi. Obowiązek zachowania poufności będzie obowiązywał również po zakończeniu Konkursu z wyłączeniem przypadków, kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

2. Do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności, zobowiązane są osoby wymienione
w ust. 1 oraz podmioty, którym mogą zostać udostępnione Informacje Poufne.

3. Postanowienia ust.1 nie obejmują Informacji Pou

 1. w chwili ujawnienia przez stronę ujawniającą były publicznie znane lub zostały uzyskane przez stronę otrzymującą bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej;

 2. po ujawnieniu przez stronę ujawniającą zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej;

 3. poprzez pisemne wcześniejsze zawiadomienie strony ujawniającej zostały wyłączone z obowiązku zachowania poufności.

  4. Podmioty, o których mowa w ust. 1 objęte będą zakazem kopiowania, powielania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektronicznie, mechanicznie, poprzez nagranie, wykonywanie kserokopii lub w inny sposób) jakichkolwiek druków, oprogramowania, taśm, dysków, nagrań, notatek, plików elektronicznych i innych zapisów Informacji Poufnych dla celów innych niż w ramach prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, chyba że zakaz uchyli pisemna zgoda udzielona przez stronę ujawniającą.

  5. Podmioty, o których mowa w ust. 1 objęte będą zakazem wykorzystania Informacji Poufnych, chyba, że uchyli go zgoda udzielona przez stronę ujawniającą. Zakaz dotyczy w szczególności wykorzystania Informacji Poufnych poprzez:

 1. podjęcie, w jakiejkolwiek formie działalności gospodarczej w oparciu o pomysły biznesowe oraz biznesplany zgłoszone do Konkursu; lub

 2. udzielanie wywiadów, wygłaszanie przemówień, prelekcji; przygotowywanie publikacji związanych z wykorzystaniem pomysłów biznesowych oraz biznesplanów zgłoszonych do Konkursu.

 1. Uczestnik na wniosek Organizatora przygotuje skrócony opis Projektu, który będzie mógł zostać wykorzystany przez Organizatora dla celów publikacji w mediach, na stronie internetowej oraz do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

  7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Przesłane Organizatorowi Projekty muszą spełniać przesłankę oryginalności i indywidualności działań twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw autorskich (w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich. Projekty winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Uczestnicy muszą być autorami swoich Projektów.

  2. Przesłanie Organizatorowi Projektów jest równoznaczne z bezpłatnym przeniesieniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (w tym prawa do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych) do tych Projektów w następujących polach eksploatacji: zwielokrotnienia dowolną techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, wystawiania oraz wyświetlania jak i wykorzystywania dla celów reklamy i promocji Organizatora, a także nadania lub emisji przez dowolną stację radiową lub telewizyjną, a ponadto wprowadzenia i udostępnienia w sieci teleinformatycznej, jak również na stronie internetowej Organizatora.

  3.Uczestnik przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z wykorzystaniem Projektu przesłanego Organizatorowi przez Uczestnika.

  8. NAGRODY

  1. Łączna pula nagród wynosi ___ PLN (słownie złotych: ___ 00/100)

  2. Nagrody w konkursie stanowią:

   Za zajęcie pierwszego miejsca: nagroda finansowa w kwocie ____ PLN (słownie złotych: ___ 00/100), a ponadto:

 • wsparcie merytoryczne przy rejestracji działalności gospodarczej;

 • nieodpłatne, roczne prowadzenie firmowego rachunku bankowego w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie;

 • promocja nagrodzonych przedsięwzięć biznesowych w mediach w ramach ustalonych przez Organizatora;

 • wsparcie ze strony Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz Państwowej Inspekcji Pracy,

  Za zajęcie drugiego miejsca: nagroda finansowa w kwocie ____ PLN (słownie złotych: ___ 00/100), a ponadto:

 • wsparcie merytoryczne przy rejestracji działalności gospodarczej;

 • nieodpłatne, roczne prowadzenie firmowego rachunku bankowego w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie;

 • promocja nagrodzonych przedsięwzięć biznesowych w mediach w ramach ustalonych przez Organizatora,

  Za zajęcie trzeciego miejsca: nagroda finansowa w kwocie ____ PLN (słownie złotych: ___ 00/100), a ponadto:

 • wsparcie merytoryczne przy rejestracji działalności gospodarczej;

 • nieodpłatne, roczne prowadzenie firmowego rachunku bankowego w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie;

 • promocja nagrodzonych przedsięwzięć biznesowych w mediach w ramach ustalonych przez Organizatora.

  3. Wypłata nagród finansowych zostanie dokonana przelewem na konto wskazane przez Uczestnika w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia Organizatorowi kopii dokumentu potwierdzającego założenie nowej działalności gospodarczej na terenie gminy-Partnera Konkursu. Brak dostarczenia potwierdzenia o którym mowa wyżej w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z nagrody finansowej. W takim przypadku nieodebrana nagroda finansowa powiększy pulę nagród kolejnej edycji konkursu.

  4. Oprócz wyżej wymienionych nagród zakwalifikowani do trzeciego etapu Uczestnicy otrzymają certyfikaty zaświadczające o odbytym specjalistycznym szkoleniu w kierunku zakładania, rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem uczestnictwa.

  5. Oddelegowani pracownicy Urzędu Skarbowego w Wejherowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie oraz Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzą szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w świetle prawa podatkowego.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich lub części nagród w przypadku, gdy żaden z otrzymanych Projektów w ocenie Kapituły nie zasługuje na nagrodę.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

  8. Lista wszystkich nagrodzonych Uczestników będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora, oraz zostanie opublikowana w lokalnej prasie.

  9. Uczestnicy, którym przyznano nagrody zobowiązani są współpracować z Organizatorem w ramach organizacji kolejnej edycji Konkursu – w okresie jednego roku od dnia ogłoszenia wyników trzeciego etapu Konkursu.

  10. Odbiorcy nagród pieniężnych dokonują rozliczenia wymaganego prawem podatku we własnym zakresie.

  9. SKARGI I REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące uczestnictwa w poszczególnych etapach Konkursu muszą zostać przesłane listem poleconym najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia listy Uczestników zakwalifikowanych do danego etapu Konkursu na adres Organizatora – Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, ul. 12 Marca 238/5, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „REKLAMACJA – POMORSKI BIZNESPLAN 2016”.

  2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz opis podstawy reklamacji.

  3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie siedmiu dni od dnia ich doręczenia.

  4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi zainteresowanego listem poleconym.

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek.

  2. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona do odpowiedzialności za działania lub zaniechania z winy umyślnej. Powyższe ograniczenie dotyczy również odpowiedzialności Organizatora za skutki działania lub zaniechania osób trzecich.

  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę przy rejestracji. Organizator nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, poza wypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku – Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością, w tym w celu przeprowadzenia Konkursu „POMORSKI BIZNESPLAN 2016”.

  4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a są zawarte w zbiorach danych Organizatora Konkursu. Ponadto osoba ta posiada prawa wynikające z ww. ustawy ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności art. 32 tej ustawy.