WALNE ZGROMADZENIE

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Wejherowie. Głównym zadaniem Walnego Zgromadzenia był wybór nowych członków do organów naczelnych Izby na kadencję 2008 – 2011 r. Wybrano jednogłośnie Pana Leszka Glazę, który już drugą kadencję będzie pełnił funkcję Prezesa Izby.

Wybrano również  dwóch wiceprezesów ; Pana Zbigniewa Kwidzińskiego

i Pana Marka Nagórskiego.

Podjęto uchwały i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2007 r.Udzielono absolutorium dla organów Izby. Po zamknięciu obrad zaproszono wszystkich gości na poczęstunek i spotkanie koleżeńskie.